Development of Tapiola centre, Espoo

Development of Tapiola centre, Espoo
Assignment: Project management and site supervision
Client: Tapiolan Alueen Kehitys Oy